Viden og inspiration

Her finder du vores samling af E-bøger og videoer, som du kan bruge til at lave bedre Facebook Annoncering. Du kan downloade vores E-bog, der guider dig igennem hvordan du opretter nogle af de mest værdifulde målgrupper på Facebook eller se en video om Facebook annoncerin
e bog

Gratis E-bog: 16 tips vi ved, kan vækste din virksomhed

Vil du vide, hvor­dan din virk­som­hed kan op­ti­me­re sine Face­book- & In­s­ta­gram kampag­ner? Mang­ler du in­spira­tion til, hvad du kan gøre for at lave bed­re Face­book an­non­cer? Så er du kom­met til det ret­te sted.

Her i e-bo­gen fin­der du 16 tips vi ved, kan væk­ste din virk­som­hed. Alle tips er me­get vær­di­ful­de i vo­res egen mar­keds­fø­ring og ikke mindst for vo­res kun­ders. Prøv et tip el­ler to og se selv re­sul­ta­ter­ne.

Download
E bog mockup TINY

Gratis E-bog: Find din målgruppe

Face­book er en af de bed­ste plat­for­me at an­non­ce­re på for­di vi kan op­ret­te nog­le me­get spe­ci­fik­ke og præ­ci­se må­l­grup­per. I den­ne E-bog har vi sam­let 6 af de mest vær­di­ful­de må­l­grup­per, som du kan bru­ge til at få fle­re kon­ver­te­rin­ger via dine Face­book an­non­cer.

Én ting er at fin­de nye per­so­ner, der er in­ter­es­se­ret i dit brand– no­get an­det og me­get vig­tigt er, at over­be­vi­se de per­so­ner der al­le­re­de ken­der dit brand, om at bli­ve DIN kun­de.

Der er man­ge mu­lig­he­der for at seg­men­te­re dine må­l­grup­per og i den­ne E-bog har vi la­vet en gu­i­de til hvor­dan du kan op­ret­te og bru­ge 6 af de mest vær­di­ful­de må­l­grup­per på Face­book.

Download

Facebook
algoritmen
2018

Mark Zuck­er­berg skrev d. 12. ja­nu­ar 2018 på Face­book, at Face­book­’s News Feed vil æn­dre sig mar­kant. Face­book vil æn­dre al­go­rit­men for, hvad vi hver især vil se på Face­book. Se med i vi­deo­en hér, hvor Mar­tin gen­nem­går hvad Mark Zuck­er­berg egent­lig skrev og hvad det be­ty­der for virk­som­he­der på Face­book. Én ting er sik­kert: Den nye al­go­rit­me vil ram­me virk­som­he­ders or­ga­ni­ske ræk­ke­vid­de på Face­book.

Hvorfor
Facebook
annoncering?

Med 3,7 mio dan­ske­re på Face­book er din må­l­grup­pe al­le­re­de på Face­book. De log­ger på Face­book for at se nyhe­der fra de­res fa­mi­lie og ven­ner. Men i høj grad også for at kom­mu­ni­ke­re med virk­som­heds­si­der og de­res op­slag og an­non­cer.

Men for at skil­le sig ud i mæng­den af virk­som­he­der og hi­sto­ri­er fra ven­ner og fa­mi­lie skal man ha’ en stra­te­gi. Én stra­te­gi der er til­pas­set sine mål og som seg­men­te­rer må­l­grup­pen i for­skel­li­ge sta­di­er af kun­de­rej­sen – fra de ser den før­ste an­non­ce til de en­der med at bli­ve din kun­de.

Læs vores seneste blogindlæg